És amit könyörgéstekben kértek

Gyógyító ima 2./ Healing Prayer 2.

A Jézus Krisztus nevében megparancsolom minden betegségnek, a sátánnak, a démonjainak, a gonosz szellemeinek, most azonnal menjenek ki belőlem. A Jézus Krisztus nevében, Ámen!

In the name of Jesus Christ, I command all sicknesses, Satan, demons, evil spirits, get out of me right now. In the name of Jesus Christ, Amen!

Gyógyító ima 1./ Healing Prayer 1.

Kérem az Atyát, Jézus Krisztust, a Szentlelket, szeretet és gyógyító erejüket, kegyelmüket valamint áldásukat sugározzák ki rám. A Jézus Krisztus nevében kérem, Ámen!

Please radiate to me the Heavenly Father, Jesus Christ, the Holy Soul, their love and healing power, their grace, and their blessing. In the name of Jesus Christ, Amen!

 

Betöltekezési ima / Loading prayer

Mennyei Atyám! A te fiad Jézus Krisztus nevében kérem, bocsásd ki reám a te Szent Lelkedet, és töltsd be vele testemet, lelkemet, szellememet, szívemet, otthonomat, az otthonom összes lakóját, a te fiad Jézus Krisztus nevében kérem, Ámen!

Heavenly Father! In the name of your son Jesus Christ, please pour out your Holy Soul upon me and fill it my body, my soul, my spirit, my heart, my home, all the inhabitants of my home, please in the name of your son Jesus Christ, Amen!

Lefekvés elötti ima - Prayer at bedtime

Könyörülj rajtam Istenem, szerető jóságod szerint, mosd le bűnömet teljesen és vétkemtől tisztíts meg engem. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tied nyitva Atyám, arra kérlek, vigyázz reám. Az Atya, Jézus Krisztus és a Szentlélek nevében Ámen!

Have mercy on me, God, by your loving kindness, wash away my sin completely, and cleanse me from my sin. My God, good God, my eyes are closing, but your eyes open Father, please take care of me. In the name of the Father, Jesus Christ, and the Holy Soul, Amen!

Ima mindennapra / Pray everyday

Kérem az Atyát, Jézus Krisztust és a Szentlelket, jöjjenek el hozzám, és tartsák távol az otthonomtól, munkahelyemtől, tulajdonaimtól, bérleményeimtől, használati tárgyaimtól és tőlem egyaránt az ártó szellemi és fizikai lényeket, gonosz embereket, gonosz szellemeket, halott szellemeket, sátánt, démonokat, bukott angyalokat, betörőket, garázdákat, tolvajokat, valamint szüntessenek meg és oldjanak fel minden esetlegesen meglévő negatív kapcsolódást, ilyen irányú kísérletet, támadást, átkot, rontást, bűbájt, wudut és minden nemű mágikus és egyéb praktikát, valamint szellemi, lelki és fizikai terrorizálást, zaklatást, bántalmazást, bosszúállást, gáncsoskodást, a Názáreti Jézus Krisztus Nevében, most és mind örökkön örökké Ámen! 

I ask the Father, Jesus Christ, and the Holy Soul, come to me, and keep it away from my home, work, property, from my tenement, from my objects and myself, damaging spiritual and physical beings, evil people, evil spirits, dead spirits, satan, demons, fallen angels, burglars, thugs, thieves, and eliminate and resolve any negative connections that may exist, attack, curse, spoil, spell, wudut and all kinds of magic and other practices, as well as mental, psychological and physical bullying, harassment, abuse, revenge, insult, in the name of Jesus Christ of Nazareth, now and forever and ever, Amen!