Mai ige(biblia)-2020.12.10.

Krónika I. könyve 7.fejezet. Jákób többi hat fiának nemzetségi táblázata. Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen. Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala. Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, akik mind főemberek valának. És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és sok fiuk is. Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől. Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman. Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, akik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának. Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai. Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának. Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár. Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, akik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra. Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia. Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai. Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját. Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak. Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, akit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem. Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt. Az ő húga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát. Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám. Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát. Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák. Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, akihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala. Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában. Leánya pedig Seéra vala, aki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé. Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán. Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma. Ennek fia Nún, ennek fia Józsué. Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig; És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai. Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő húgok. Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, aki Birzávit atyja volt. Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő húgokat. Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai. Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám. Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál. Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra. Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra. Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara. Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja. Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.

Ajánló
Kommentek
  1. Én