Mai ige(biblia)-2022.04.29.

Ezékiel könyve 48. fejezet. Az ország felosztása. Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezető út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti és nyugoti oldal: Dán, egy rész; És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy rész; És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy rész; És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy rész; És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy rész; És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy rész; És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy rész; És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek: huszonötezer sing széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen; A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer sing hosszú és tízezer sing széles legyen; És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer sing és nyugotra tízezer sing szélesség és keletre tízezer sing szélesség és délre huszonötezer sing hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen: A papoké, akik megszenteltettek a Sádók fiai közül, akik szolgálatomban foglalatosak voltak, akik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint ahogy eltévelyedtek volt a Léviták. Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán. A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer sing hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer. És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se másra át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett. És az ötezer sing, mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében. És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz sing és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz. És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven sing és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven. Ami pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetőinek eledele. És aki szántóvető a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségéből. Az egész huszonötezer sing szent áldozatot huszonötezer sing négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt. Ami pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer sing szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer singgel egészen a nyugoti határig lészen, a kiosztott részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette. És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, ami a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen. És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy rész. És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy rész. És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy rész. És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy rész. És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy rész. És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig. Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten. A szent város terjedelme és kapuinak nevei. És ezek a város külső részei: Az északi oldalon négyezerötszáz sing mérték. És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy. És a keleti oldalon négyezerötszáz sing és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy. És a déli oldalon is négyezerötszáz sing mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy. A nyugoti oldalon négyezerötszáz sing három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy: Köröskörül tizennyolcezer sing; és a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr!

Ajánló
Kommentek
  1. Én